Idea
About the project
Projekt Idea zamierza:
 • 1
  Podniesienie umiejętności cyfrowego zarządzania międzynarodowym biznesem 80 pracowników małych firm w Słowenii, Polsce, Włoszech, Hiszpanii i Grecji, aby umożliwić im zdefiniowanie prawidłowego i zrównoważonego planowania cyfrowej, przyszłości międzynarodowej firmy.
 • 2
  Zorganizowanie dwóch międzynarodowych wyjazdów szkoleniowych dla 16 trenerów i konsultantów. Trenerzy i konsultanci będą w stanie: a) wdrożyć wytyczne dotyczące cyfrowej internacjonalizacji w transformacji procesów handlowych i marketingowych wskazanych przedsiębiorstw oraz b) poprowadzić szkolonych pracowników w zakresie stosowania takich wytycznych w ich firmach w trakcie pracy w ramach procesu audytu.
 • 3
  Współpraca przy stworzeniu programu szkoleniowego w formule mieszanej zgodnie z potrzebami pracowników w celu poprawy ich możliwości w globalnej gospodarce.
 • 4
  Przeprowadzenie pilotażowego szkolenia z udziałem 80 pracowników z europejskich MŚP zaangażowanych w partnerstwie, poprzez:
  — wykorzystanie szkoleniowego Programu TV oraz Otwartych Zasobów Edukacyjnych;
  — przeprowadzenie audytów w firmach przez przeszkolonych w projekcie pracowników.
Grupa docelowa
Idea projekt skierowany jest w szczególności do MŚP i pracowników firm tego sektora w krajach partnerskich, ale także do dostawców VET, przedstawicieli uniwersytetów i uczelni oraz trenerów.
Schemat rezultatów projektowych
PR1
Cyfrowy I międzynarodowy biznes – Program nauczania
a white trick
a white trick
Obejmuje:

Desk research
Przegląd literatury oparty na badaniach wtórnych w celu lepszego uzasadnienia wszystkich problemów i aspektów związanych z tematyką projektu.

Badania terenowe
Grupy fokusowe z przedstawicielami agencji i firm szkoleniowych oraz przedstawicielami MŚP i pracownikami tego sektora.

Stworzenie Programu nauczania
Na podstawie ustaleń z poprzednihc faz, stworzony zostanie Program nauczania.

Testowanie całego programu nauczania wraz z jego monitoringiem i ewaluacją przez 80 pracowników.

PR2
Zaprojektowanie I wytworzenie szkoleniowego Programu TV oraz interaktywnych filmów szkoleniowych
Obejmuje:

OER Content Design
Zaprojektowanie treści Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE): Partnerzy wspólnie zaprojektują metodykę dla wytworzenia gotowych do użycia, kompletnych modułów szkoleniowych

Wytworzenie Otwartych Zasobów Edukacyjnych
OZE składać się będzie z grywalnych filmów szkoleniowych w 3D ze scenariuszami rozwoju, które zapewnią zbalansowaną mieszankę zabawy i nauki poprzez interaktywne podejście szkoleniowe oparte na grach.

Szkoleniowy Program TV
Zaprojektowanie i wytworzenie odcinkowego Programu TV.
PR3
Wytyczne cyfrowej internacjonalziacji
a white trick
a white trick
a white trick
Wyniki projektu przewidują zaprojektowanie i wdrożenie wytycznych dotyczących internacjonalizacji cyfrowej, które mają pomóc kierować MŚP w procesie transformacji cyfrowej, wspierać ich internacjonalizację i zdolność do penetracji rynków zagranicznych za pośrednictwem kanałów cyfrowych.

A project co-founded by the European Union

Copyright ©2022

Made on
Tilda